Szukaj

Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego

Dziedzina/obiekt badań:

Badania chemiczne, analityka chemiczna wody, wody do spożycia

Badania właściwości fizycznych wody, wody do spożycia

Badania mikrobiologiczne wody, wody do spożycia

 

Laboratorium Badawcze posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 764 stwierdzający, iż Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Plac Klasztorny 1b; 88-100 Inowrocław spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Zakres akredytacji Działu Laboratoryjnego

Badania prowadzone przez Laboratorium obejmują ochronę zdrowia publicznego w zakresie:

Higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia, wód basenowych oraz wód w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli.

Badania te służą zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych, chroniąc ludność przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych.

Polityką jakości Laboratorium jest:

  1. Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" oraz wymaganiami zawartymi w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji.
  2. Doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania poprzez wykorzystywanie polityki jakości , wyników auditów, analizę danych, działań korygujących i zapobiegawczych, przeglądów zarządzania oraz wdrożenie efektywnych sposobów komunikacji.
  3. Zapewnienie wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań, które spełniają oczekiwania klientów, poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych danych zawartych w sprawozdaniach z badań.

Deklaracja Najwyższego Kierownictwa:

  1. Dyrektor zobowiązuje się do zachowania zgodności z wymaganiami normy normy PN-EN ISO/ IEC 17025 i dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji.
  2. Dyrektor deklaruje swoje zaangażowanie w procesy ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu i doskonalenie jego skuteczności oraz podejmowanie starań, aby zapewnić niezbędne zasoby umożliwiające realizację mierzalnych celów polityki jakości.
  3. Dyrektor zapewnia sprawność funkcjonowania systemu zarządzania podczas planowania i wdrażania zmian.
  4. Dyrektor gwarantuje, że personel jest nadzorowany i kompetentny, w swojej działalności zachowuje poufność informacji uzyskiwanych od klienta i ochronę jego praw własności. Personel nie angażuje się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego bezstronności i rzetelności, jest niezależny od jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych i innych ze strony klienta, mogących mieć wpływ na jego osąd.
  5. Personel nie podlega żadnym finansowym naciskom mogącym mieć wpływ na wyniki badań. Wynagrodzenie personelu nie zależy od wyników kontroli i liczby wykonywanych badań.
  6. Dyrektor zobowiązuje się do wypełniania wszelkich zobowiązań wynikających z wymagań akredytacyjnych.

Kierownik Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego
mgr inż. Katarzyna Krzymińska-Żeromska

Osobą nadzorującą system jakości w PSSE jest

Główny specjalista ds. systemu jakości  PSSE
mgr inż. Joanna Drzewiecka 

Kierownikiem ds. jakości Laboratorium
mgr inż. Katarzyna Krzymińska-Żeromska

 

 

Zakres akredytacji Działu Laboratoryjnego 11 wrzesień 2017
Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego 11 wrzesień 2017
Oferta badań 11 wrzesień 2017
Kontakt 11 wrzesień 2017
Pliki do pobrania 11 wrzesień 2017
Potwierdzenie kompetencji 11 wrzesień 2017

ABC zbieracza grzybów       

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

                                                      

 

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

                                    

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.