Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego obejmują w szczególności:

 • uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 • uzgadnianie/opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych i opiniowanie prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 • opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;

 • uzgadnianie warunków zabudowy pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych

 • wydawanie opinii w sprawach potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub realizowanych ze środków UE;

 • wydawanie opinii dotyczących warunków do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

 • uzgadnianie projektów budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

 • wyrażanie zgody w trybie warunków technicznych budynków na :

  • sytuowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów publicznych na terenach skanalizowanych;
  • stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w określonych budynkach;
  • stosowanie recyrkulacji powietrza w budynku opieki zdrowotnej;
  • usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu;
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i o zamiarze przystąpienia do jego użytkowania powinno zawierać komplet informacji dotyczących danej inwestycji (rodzaj, lokalizację), dane Inwestora (adres, telefon kontaktowy).

Zajęcie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu stanowiska w trybie art. 56 ustawy Prawo Budowlane następuje po kontroli obiektu, podczas której należy przedłożyć:

 • pozwolenie na budowę,
 • projekt budowlany,
 • dziennik budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
 • protokoły badań i sprawdzań (eklektyczne i kominiarskie),
 • badanie wody z wewnętrznej (zrealizowanej) instalacji wodociągowej obiektu,
 • atesty higieniczne materiałów i wyrobów zastosowanych do budowy obiektu.

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.