Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku prowadzi działania w zakresie:

 • sprawowania nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i wprowadzania do obrotu środków spożywczych,
 • sprawowania nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji i wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • sprawowania nadzoru sanitarnego nad warunkami bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego otwartego (restauracje, punkty małej gastronomii) i zamkniętego (m.in. stołówki szkolne i przedszkolne, stołówki pracownicze, bufety w zakładach pracy, bloki żywienia w sanatoriach),
 • pobierania próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych do badań laboratoryjnych,
 • sprawowania nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji i wprowadzania do obrotu kosmetyków,
 • pobierania próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych,
 • sprawowania nadzoru sanitarnego nad środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością przywożonymi z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
 • prowadzenia postępowania w celu zatwierdzenia i rejestracji zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez wydawanie decyzji o zatwierdzeniu zakładu, zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów, decyzji zmieniających oraz decyzji wykreślających zakład z rejestru,
 • podejmowania działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością – RASFF,
 • podejmowania działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych produktów kosmetycznych w ramach systemu RAPEX,
 • prowadzenia dochodzenia przy współudziale Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego w ogniskach zbiorowych zatruć pokarmowych,
 • przyjmowania i załatwiania interwencji oraz wniosków klientów.

 

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.