Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Do zakresu działania Sekcji Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi należy nadzór nad:

- obiektami użyteczności publicznej;

- urządzeniami wodnymi i zaopatrzenia w wodę do spożycia i do kąpieli;

- podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

- prawidłowym przebiegiem ekshumacji/przewiezieniem/wywozem zwłok/szczątków ludzkich.

 

Wydanie zgody/opinii/oceny :

- Zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody, wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

- Wprowadzanie nowych technologii uzdatniania wody wymaga zgody właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

- Ekshumacja zwłok/szczątków ludzkich może być przeprowadzona na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego  Inspektora Sanitarnego, na zarządzenie prokuratora lub sądu, na podstawie decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel. Prawo do ekshumacji  zwłok ludzkich przysługuje najbliższej rodzinie osoby zmarłej. Podpis na wniosku, oświadczeniu, oświadczeniu woli należy poświadczyć notarialnie lub złożyć w obecności pracownika Państwowej  Inspekcji Sanitarnej lub dostarczyć z poświadczeniem wiarygodności podpisu przez właściwy  organ administracji samorządowej lub medycznej.  

- Przeprowadzenie imprezy masowej wymaga opinii  Państwowego  Inspektora Sanitarnego. Opinia zachowuje ważność przez 6 miesięcy od dnia wydania.

 

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.