Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Do zakresu działania Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych należy nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony pracowników przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, zwłaszcza w zakresie zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych:

 • Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, utrzymanie należytego stanu higienicznego w zakładach pracy, 
 • Ocena narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy - fizyczne, chemiczne, biologiczne, rakotwórcze, 
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin,
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin oraz występowania miejscu pracy czynników chemicznych, 
 • Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz stosowania produktów biobójczych w działalności zawodowej, 
 • Nadzór nad warunkami higieny pracy przy dystrybucji, magazynowaniu i stosowaniu środków ochrony roślin, 
 • Nadzorowanie wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3 oraz ich stosowania w działalności zawodowej, 
 • Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu detergentów, 
 • Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 • Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu produktów, co do których zachodzi podejrzenie że są środkami zastępczymi,
 • Prowadzenie postępowań w sprawach chorób zawodowych.

 

Pliki do pobrania
Dostęp do URL (Zgloszenie podejrzenia choroby zawodowej)Zgloszenie podejrzenia choroby zawodowej113 kB189 Pobieranie

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.