Komunikaty i ogłoszenia

           W dniach 31 maja i 1 czerwca 2016r. został ogłoszony konkurs Głównego Inspektora Sanitarnego i Polskiego Towarzystwa                         Higienicznego , pt. "Oddal to".

          Konkurs "Oddal to" poświęcony jest zainteresowaniu opinii publicznej, szczególnie młodzieży, zdrowym stylem życia i będzie przeprowadzony z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej w tym celu aplikacji "Oddal to". Konkurs został ogłoszony w dwóch kategoriach- dla ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz dla gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

         W pierwszym przypadku zdjęcia zrobione za pomocą aplikacji będą zgłaszane przez uczestników w terminie poprzez dedykowaną stronę internetową- www.oddalto.gis.gov.pl

Choroba legionistów- minimalizacja ryzyka.

Stan Sanitarny urządzeń i jakości wody za II półrocze 2015r.

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu przypomina, iż zgodnie z art.61 i 63 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.) podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru  zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne.