Komunikaty i ogłoszenia

Stan Sanitarny urządzeń i jakości wody za II półrocze 2015r.

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu przypomina, iż zgodnie z art.61 i 63 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.) podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru  zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu prowadzi monitoring jakości wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417, z późn. zm).

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych na terenie powiatu inowrocławskiego, w ramach monitoringu kontrolnego wykonuje Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, natomiast w ramach monitoringu przeglądowego Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Przedsiębiorstwa produkujące wodę dla ludności zlecają badania wody w ramach kontroli wewnętrznej dowolnym laboratoriom zatwierdzonym przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2015 r. pobrano ogółem 212 próbek wody z 30 wodociągów, w tym w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 121 próbek wody:

Miasto Inowrocław - 2 wodociągi - 41 próbek wody,

Gmina Dąbrowa Biskupia - 2 wodociągi - 15 próbek wody,

Miasto i gmina Gniewkowo - 3 wodociągi - 21 próbek wody,

Gmina Inowrocław - 6 wodociągów - 37 próbek wody,

Miasto i gmina Janikowo - 1 wodociąg - 3 próbki wody,

Miasto i gmina Kruszwica - 8 wodociągów - 51 próbek wody,

Miasto i gmina Pakość - 3 wodociągi - 7 próbek wody,

Gmina Rojewo - 2 wodociągi - 15 próbek wody,

Gmina Złotniki Kujawskie - 3 wodociągi - 22 próbek wody.

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy oceny jakości wody w 12 obiektach objętych monitoringiem w I półroczu 2015 r. stwierdzono, że jakość wody zarówno pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

W 18 wodociągach stwierdzono przekroczenia bakteriologiczne lub fizykochemiczne.

I. Miasto Inowrocław:

1. Wodociąg Inowrocław - Trzaski - W miesiącach lutym, kwietniu i czerwcu pobrano 1 próbkę wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Trzaskach, 1 próbkę wody w przepompowni w Balinie oraz 5 próbek wody z sieci wodociągu Inowrocław. Łącznie pobrano 21 próbek wody.

Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Pod względem fizykochemicznym przekroczenia stwierdzono:

  • w kwietniu w 3 próbkach wody z sieci wodociągu stwierdzono ponadnormatywne parametry: mętności 1,28-3,1 NTU ( przy normie 1 NTU), żelaza 330 µg/l ( przy normie 200 µg/l), manganu 52 µg/l ( przy normie 50 µg/l), siarczany 266 mg/l (przy normie 250 mg/l), i twardości 634 mg/l (przy normie 60-500 mg/l), wszczęto postępowanie administracyjne i uzyskano poprawę;

  • w czerwcu w 1 próbce wody z sieci wodociągu stwierdzono ponadnormatywne parametry: siarczany 265 mg/l (przy normie 250 mg/l), i twardość 632 mg/l (przy normie 60-500 mg/l), wszczęto postępowanie administracyjne i uzyskano poprawę.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 , 88-100 Inowrocław w marcu i maju zleciło przeprowadzenie badania 14 próbek wody, 1 próbki wody surowej zbiorczej, 4 próbek wody ze Stacji Uzdatniania Wody i 8 próbek wody z sieci Sekcji Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Popowicka 1, 88-100 Inowrocław oraz SGS Polska sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowym. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w formie decyzji, wyraził zgodę na wdrożenie nowej technologii uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Trzaskach. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, ma na celu poprawić jakość wody w zakresie przekraczanych wskaźników.

2. Wodociąg Inowrocławskich Zakładów Chemicznych w Mątwach – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

„CIECH” Soda Polska zlecił badanie 1 próbki wody surowej ze studni, 1 próbki wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

II. Gmina Dąbrowa Biskupia:

1.Wodociąg Dąbrowa Biskupia – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Urząd Gminy zlecił badanie 1 próbki wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizykochemicznie stwierdzono przekroczenie mętności 1,4 NTU przy normie 1 NTU, którego nie potwierdziło badanie kontrolne.

2.Wodociąg Parchanie – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Bakteriologicznie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 1 jtk/100ml, którego nie potwierdziło badanie kontrolne.

Urząd Gminy zlecił badanie 1 próbki wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu. i wody surowej z 3 studni Jakość wody pod względem fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Bakteriologicznie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 6 jtk/100ml, którego nie potwierdziło badanie kontrolne.

III. Miasto i gmina Gniewkowo:

1.Wodociąg Gniewkowo – pobrano 4 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” zleciło badanie 2 próbek wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody, 3 próbek z sieci wodociągu i 3 próbek wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

2.Wodociąg Murzynno – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

3.Wodociąg Wierzchosławice CYKORIA S.A. – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu

Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Wierzchosławice CYKORIA S.A. zleciło badanie 1 próbki wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody, 3 próbek z sieci wodociągu i 1 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizykochemicznie stwierdzono przekroczenie jonu amonowego 1,04 mg/l przy normie 0,5 mg/l , którego nie potwierdziło badanie kontrolne.

IV. Gmina Inowrocław:

1.Wodociąg Dziennice – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Gminny Zakład Komunalny w Kruśliwcu zlecił badanie 2 próbek wody w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizykochemicznie stwierdzono przekroczenie mętności 2,1 NTU (przy normie 1 NTU), żelaza 470 µg/l ( przy normie 200 µg/l), manganu 75 µg/l ( przy normie 50 µg/l), których nie potwierdziło badanie kontrolne.

2.Wodociąg Cieślin – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Bakteriologicznie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 4 jtk/100ml, których nie potwierdziły badania kontrolne.

Gminny Zakład Komunalny w Kruśliwcu zlecił badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu i 1 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

3. Wodociąg Jaksice - pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Gminny Zakład Komunalny w Kruśliwcu zlecił badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu i 1 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

4.Wodociąg Łojewo – pobrano 1 próbkę wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Gminny Zakład Komunalny w Kruśliwcu zlecił badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu i 1 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

5.Wodociąg Strzemkowopobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Gminny Zakład Komunalny w Kruśliwcu zlecił badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu i 1 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

6.Wodociąg Tupadły - pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Gminny Zakład Komunalny w Kruśliwcu zlecił badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu i 1 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

V. Miasto i gmina Janikowo 

1. Wodociąg Wierzejewice – pobrano 3 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Bakteriologicznie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 3 jtk/100 ml, badania kontrolne nie potwierdziły obecności bakterii.

VI. Miasto i gmina Kruszwica:

1. Wodociąg Kruszwica - pobrano 4 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy zleciło badanie 2 próbek wody w Stacji Uzdatniania Wody, 3 próbek wody z sieci wodociągu i 2 próbek wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 1 jtk/100 ml w wodzie surowej w studni, której badania kontrolne nie potwierdziły.

2.Wodociąg Chełmce - pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu.Jakość wody pod względem fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 6 jtk/100 ml, których badania kontrolne nie potwierdziły.

Przedsiębiorstwo komunalne w Kruszwicy zleciło badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody, 3 próbek wody z sieci wodociągu i 2 próbek wody surowej ze studni na obecność boru. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, wystawił decyzję na II odstępstwo z terminem do dnia do 31 lipca 2016 r. pod warunkiem nie przekraczalności parametru boru do wartości 1,3 mg/l. Badania próbek wody w Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągu nie wykazują przekroczeń boru do wartości 1,0 mg/l.

3. Wodociąg Piecki – pobrano 1 próbkę wody ze Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Przedsiębiorstwo komunalne w Kruszwicy zleciło badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

4. Wodociąg „KOM-ROL” Kobylniki GR Brześć – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 1 jtk/100 ml i ogólną liczbę mikroorganizmów w 22ºC 289 jtk/ 1 ml. Badania kontrolne nie potwierdziły obecności bakterii.

„KOM-ROL” Kobylniki zlecił badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody, 2 próbek wody z sieci wodociągu i 1 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

5. Wodociąg „KOM-ROL” Kobylniki Gocanowo- pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizyko-chemicznie stwierdzono ponadnormatywną mętność 1,52-2,8 NTU ( przy normie 1 NTU) i żelaza 448 µg/l ( przy normie 200 µg/l). Badania kontrolne nie potwierdziły przekroczeń .

„KOM-ROL” Kobylniki zlecił badanie 2 próbek wody w Stacji Uzdatniania Wody, 3 próbek wody z sieci wodociągu i 1 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizyko-chemicznie stwierdzono ponadnormatywną mętność 1,2-1,5 NTU ( przy normie 1 NTU). Badania kontrolne nie potwierdziły przekroczeń.

6. Wodociąg „KOM-ROL” Kobylniki – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

„KOM-ROL” Kobylniki zlecił badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody i 4 próbek wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizyko-chemicznie stwierdzono ponadnormatywną mętność 1,6-2 NTU ( przy normie 1 NTU). Badania kontrolne nie potwierdziły przekroczeń.

7. Wodociąg „KOM-ROL” Kobylniki GR Piaski – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizyko-chemicznie stwierdzono ponadnormatywną mangan 52,2 µg/l ( przy normie 50 µg/l), badania kontrolne nie potwierdziły przekroczeń .

8. Wodociąg „KOM-ROL” Kobylniki GS Popowo -pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

VII. Miasto i gmina Pakość:

1. Wodociąg Pakość, ul. Inowrocławska 12 – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu.

Jakość wody pod względem fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Bakteriologicznie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 1 i 3 jtk/100 ml. Badania kontrolne nie potwierdziły obecności bakterii.

2. Wodociąg Pakość, ul. Jankowska 29 – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizykochemicznie stwierdzono przekroczenie manganu 68 µg/l ( przy normie 50 µg/l), mętności 1,4 NTU przy normie 1 NTU, którego nie potwierdziło badanie kontrolne.

3. Wodociąg Kościelec – pobrano 1 próbkę wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizykochemicznie stwierdzono przekroczenie mętności 1,68 NTU przy normie 1 NTU, którego nie potwierdziło badanie kontrolne.

VIII. Gmina Rojewo:

1. Wodociąg Rojewo- pobrano 1 próbkę wody podawanej do sieci ze Stacji Uzdatniania Wody i 3 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarny.

Urząd Gminy zlecił badanie 1 próbki wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody i 4 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizykochemicznie stwierdzono przekroczenie mangan 67 µg/l, przy normie 50 µg/l, którego nie potwierdziło badanie kontrolne.

2.Wodociąg RSP „Nowość” Jezuicka Struga -pobrano 1 próbkę wody podawanej do sieci ze Stacji Uzdatniania Wody i 1 próbkę wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

RSP „Nowość” zlecił badanie 1 próbki wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody, 2 próbki wody z sieci wodociągu i 1 próbkę wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

IX. Gmina Złotniki Kujawskie:

1. Wodociąg Lisewo Kościelne pobrano 1 próbkę wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił badanie 1 próbki wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody, 2 próbki z sieci wodociągu i 2 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

2. Wodociąg Tuczno – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił badanie 1 próbki wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody, 2 próbek z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

3. Wodociąg Złotniki Kujawskie - pobrano 1 próbkę wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił badanie 2 próbek wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody, 2 próbek z sieci wodociągu i 3 próbek wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Bakteriologicznie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 8 jtk/100 ml w Stacji Uzdatniania Wody, której badania kontrolne nie potwierdziły. 

  • w powiecie inowrocławskim nie utworzono kąpielisk,

  • występują dwa miejsca wykorzystywane do kąpieli:

Miejscowość

Nazwa akwenu kąpieliskowego

Nazwa miejscowości kąpieliskowej

Ocena bieżąca jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

Organizator

Czas trwania sezonu kąpielowego

Kruszwica

Jezioro Gopło

„Cypel”

Na półwyspie Rzępowskim

przydatna do kąpieli

( ocena jakości wody z dnia 22 czerwca 2015 r.)

Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica

1.07.2015 r.- 31.08.2015 r.

Janikowo

Jezioro Pakoskie

ul. Główna 42

88-160 Janikowo

przydatna do kąpieli

( ocena jakości wody z dnia 30 czerwca 2015 r.)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie, ul. Bp. Michała Kozala 3, 88-160 Janikowo

1.07.2015 r.- 30.08.2015 r.