Komunikaty i ogłoszenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu prowadzi monitoring jakości wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417, z późn. zm).

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych na terenie powiatu inowrocławskiego, w ramach monitoringu kontrolnego wykonuje Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, natomiast w ramach monitoringu przeglądowego Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Przedsiębiorstwa produkujące wodę dla ludności zlecają badania wody w ramach kontroli wewnętrznej dowolnym laboratoriom zatwierdzonym przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2015 r. pobrano ogółem 212 próbek wody z 30 wodociągów, w tym w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 121 próbek wody:

Miasto Inowrocław - 2 wodociągi - 41 próbek wody,

Gmina Dąbrowa Biskupia - 2 wodociągi - 15 próbek wody,

Miasto i gmina Gniewkowo - 3 wodociągi - 21 próbek wody,

Gmina Inowrocław - 6 wodociągów - 37 próbek wody,

Miasto i gmina Janikowo - 1 wodociąg - 3 próbki wody,

Miasto i gmina Kruszwica - 8 wodociągów - 51 próbek wody,

Miasto i gmina Pakość - 3 wodociągi - 7 próbek wody,

Gmina Rojewo - 2 wodociągi - 15 próbek wody,

Gmina Złotniki Kujawskie - 3 wodociągi - 22 próbek wody.

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy oceny jakości wody w 12 obiektach objętych monitoringiem w I półroczu 2015 r. stwierdzono, że jakość wody zarówno pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

W 18 wodociągach stwierdzono przekroczenia bakteriologiczne lub fizykochemiczne.

I. Miasto Inowrocław:

1. Wodociąg Inowrocław - Trzaski - W miesiącach lutym, kwietniu i czerwcu pobrano 1 próbkę wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Trzaskach, 1 próbkę wody w przepompowni w Balinie oraz 5 próbek wody z sieci wodociągu Inowrocław. Łącznie pobrano 21 próbek wody.

Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Pod względem fizykochemicznym przekroczenia stwierdzono:

  • w kwietniu w 3 próbkach wody z sieci wodociągu stwierdzono ponadnormatywne parametry: mętności 1,28-3,1 NTU ( przy normie 1 NTU), żelaza 330 µg/l ( przy normie 200 µg/l), manganu 52 µg/l ( przy normie 50 µg/l), siarczany 266 mg/l (przy normie 250 mg/l), i twardości 634 mg/l (przy normie 60-500 mg/l), wszczęto postępowanie administracyjne i uzyskano poprawę;

  • w czerwcu w 1 próbce wody z sieci wodociągu stwierdzono ponadnormatywne parametry: siarczany 265 mg/l (przy normie 250 mg/l), i twardość 632 mg/l (przy normie 60-500 mg/l), wszczęto postępowanie administracyjne i uzyskano poprawę.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 , 88-100 Inowrocław w marcu i maju zleciło przeprowadzenie badania 14 próbek wody, 1 próbki wody surowej zbiorczej, 4 próbek wody ze Stacji Uzdatniania Wody i 8 próbek wody z sieci Sekcji Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Popowicka 1, 88-100 Inowrocław oraz SGS Polska sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowym. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w formie decyzji, wyraził zgodę na wdrożenie nowej technologii uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Trzaskach. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, ma na celu poprawić jakość wody w zakresie przekraczanych wskaźników.

2. Wodociąg Inowrocławskich Zakładów Chemicznych w Mątwach – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

„CIECH” Soda Polska zlecił badanie 1 próbki wody surowej ze studni, 1 próbki wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

II. Gmina Dąbrowa Biskupia:

1.Wodociąg Dąbrowa Biskupia – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Urząd Gminy zlecił badanie 1 próbki wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizykochemicznie stwierdzono przekroczenie mętności 1,4 NTU przy normie 1 NTU, którego nie potwierdziło badanie kontrolne.

2.Wodociąg Parchanie – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Bakteriologicznie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 1 jtk/100ml, którego nie potwierdziło badanie kontrolne.

Urząd Gminy zlecił badanie 1 próbki wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu. i wody surowej z 3 studni Jakość wody pod względem fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Bakteriologicznie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 6 jtk/100ml, którego nie potwierdziło badanie kontrolne.

III. Miasto i gmina Gniewkowo:

1.Wodociąg Gniewkowo – pobrano 4 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” zleciło badanie 2 próbek wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody, 3 próbek z sieci wodociągu i 3 próbek wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

2.Wodociąg Murzynno – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

3.Wodociąg Wierzchosławice CYKORIA S.A. – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu

Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Wierzchosławice CYKORIA S.A. zleciło badanie 1 próbki wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody, 3 próbek z sieci wodociągu i 1 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizykochemicznie stwierdzono przekroczenie jonu amonowego 1,04 mg/l przy normie 0,5 mg/l , którego nie potwierdziło badanie kontrolne.

IV. Gmina Inowrocław:

1.Wodociąg Dziennice – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Gminny Zakład Komunalny w Kruśliwcu zlecił badanie 2 próbek wody w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizykochemicznie stwierdzono przekroczenie mętności 2,1 NTU (przy normie 1 NTU), żelaza 470 µg/l ( przy normie 200 µg/l), manganu 75 µg/l ( przy normie 50 µg/l), których nie potwierdziło badanie kontrolne.

2.Wodociąg Cieślin – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Bakteriologicznie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 4 jtk/100ml, których nie potwierdziły badania kontrolne.

Gminny Zakład Komunalny w Kruśliwcu zlecił badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu i 1 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

3. Wodociąg Jaksice - pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Gminny Zakład Komunalny w Kruśliwcu zlecił badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu i 1 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

4.Wodociąg Łojewo – pobrano 1 próbkę wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Gminny Zakład Komunalny w Kruśliwcu zlecił badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu i 1 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

5.Wodociąg Strzemkowopobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Gminny Zakład Komunalny w Kruśliwcu zlecił badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu i 1 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

6.Wodociąg Tupadły - pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Gminny Zakład Komunalny w Kruśliwcu zlecił badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu i 1 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

V. Miasto i gmina Janikowo 

1. Wodociąg Wierzejewice – pobrano 3 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Bakteriologicznie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 3 jtk/100 ml, badania kontrolne nie potwierdziły obecności bakterii.

VI. Miasto i gmina Kruszwica:

1. Wodociąg Kruszwica - pobrano 4 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy zleciło badanie 2 próbek wody w Stacji Uzdatniania Wody, 3 próbek wody z sieci wodociągu i 2 próbek wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 1 jtk/100 ml w wodzie surowej w studni, której badania kontrolne nie potwierdziły.

2.Wodociąg Chełmce - pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu.Jakość wody pod względem fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 6 jtk/100 ml, których badania kontrolne nie potwierdziły.

Przedsiębiorstwo komunalne w Kruszwicy zleciło badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody, 3 próbek wody z sieci wodociągu i 2 próbek wody surowej ze studni na obecność boru. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, wystawił decyzję na II odstępstwo z terminem do dnia do 31 lipca 2016 r. pod warunkiem nie przekraczalności parametru boru do wartości 1,3 mg/l. Badania próbek wody w Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągu nie wykazują przekroczeń boru do wartości 1,0 mg/l.

3. Wodociąg Piecki – pobrano 1 próbkę wody ze Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Przedsiębiorstwo komunalne w Kruszwicy zleciło badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbek wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

4. Wodociąg „KOM-ROL” Kobylniki GR Brześć – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 1 jtk/100 ml i ogólną liczbę mikroorganizmów w 22ºC 289 jtk/ 1 ml. Badania kontrolne nie potwierdziły obecności bakterii.

„KOM-ROL” Kobylniki zlecił badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody, 2 próbek wody z sieci wodociągu i 1 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

5. Wodociąg „KOM-ROL” Kobylniki Gocanowo- pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizyko-chemicznie stwierdzono ponadnormatywną mętność 1,52-2,8 NTU ( przy normie 1 NTU) i żelaza 448 µg/l ( przy normie 200 µg/l). Badania kontrolne nie potwierdziły przekroczeń .

„KOM-ROL” Kobylniki zlecił badanie 2 próbek wody w Stacji Uzdatniania Wody, 3 próbek wody z sieci wodociągu i 1 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizyko-chemicznie stwierdzono ponadnormatywną mętność 1,2-1,5 NTU ( przy normie 1 NTU). Badania kontrolne nie potwierdziły przekroczeń.

6. Wodociąg „KOM-ROL” Kobylniki – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

„KOM-ROL” Kobylniki zlecił badanie 1 próbki wody w Stacji Uzdatniania Wody i 4 próbek wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizyko-chemicznie stwierdzono ponadnormatywną mętność 1,6-2 NTU ( przy normie 1 NTU). Badania kontrolne nie potwierdziły przekroczeń.

7. Wodociąg „KOM-ROL” Kobylniki GR Piaski – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizyko-chemicznie stwierdzono ponadnormatywną mangan 52,2 µg/l ( przy normie 50 µg/l), badania kontrolne nie potwierdziły przekroczeń .

8. Wodociąg „KOM-ROL” Kobylniki GS Popowo -pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

VII. Miasto i gmina Pakość:

1. Wodociąg Pakość, ul. Inowrocławska 12 – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu.

Jakość wody pod względem fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Bakteriologicznie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 1 i 3 jtk/100 ml. Badania kontrolne nie potwierdziły obecności bakterii.

2. Wodociąg Pakość, ul. Jankowska 29 – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizykochemicznie stwierdzono przekroczenie manganu 68 µg/l ( przy normie 50 µg/l), mętności 1,4 NTU przy normie 1 NTU, którego nie potwierdziło badanie kontrolne.

3. Wodociąg Kościelec – pobrano 1 próbkę wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizykochemicznie stwierdzono przekroczenie mętności 1,68 NTU przy normie 1 NTU, którego nie potwierdziło badanie kontrolne.

VIII. Gmina Rojewo:

1. Wodociąg Rojewo- pobrano 1 próbkę wody podawanej do sieci ze Stacji Uzdatniania Wody i 3 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarny.

Urząd Gminy zlecił badanie 1 próbki wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody i 4 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Fizykochemicznie stwierdzono przekroczenie mangan 67 µg/l, przy normie 50 µg/l, którego nie potwierdziło badanie kontrolne.

2.Wodociąg RSP „Nowość” Jezuicka Struga -pobrano 1 próbkę wody podawanej do sieci ze Stacji Uzdatniania Wody i 1 próbkę wody z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

RSP „Nowość” zlecił badanie 1 próbki wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody, 2 próbki wody z sieci wodociągu i 1 próbkę wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

IX. Gmina Złotniki Kujawskie:

1. Wodociąg Lisewo Kościelne pobrano 1 próbkę wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił badanie 1 próbki wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody, 2 próbki z sieci wodociągu i 2 próbki wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

2. Wodociąg Tuczno – pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił badanie 1 próbki wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody, 2 próbek z sieci wodociągu. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

3. Wodociąg Złotniki Kujawskie - pobrano 1 próbkę wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody i 2 próbki wody z sieci wodociągu. Jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił badanie 2 próbek wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody, 2 próbek z sieci wodociągu i 3 próbek wody surowej ze studni. Jakość wody pod względem fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Bakteriologicznie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 8 jtk/100 ml w Stacji Uzdatniania Wody, której badania kontrolne nie potwierdziły. 

  • w powiecie inowrocławskim nie utworzono kąpielisk,

  • występują dwa miejsca wykorzystywane do kąpieli:

Miejscowość

Nazwa akwenu kąpieliskowego

Nazwa miejscowości kąpieliskowej

Ocena bieżąca jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

Organizator

Czas trwania sezonu kąpielowego

Kruszwica

Jezioro Gopło

„Cypel”

Na półwyspie Rzępowskim

przydatna do kąpieli

( ocena jakości wody z dnia 22 czerwca 2015 r.)

Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica

1.07.2015 r.- 31.08.2015 r.

Janikowo

Jezioro Pakoskie

ul. Główna 42

88-160 Janikowo

przydatna do kąpieli

( ocena jakości wody z dnia 30 czerwca 2015 r.)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie, ul. Bp. Michała Kozala 3, 88-160 Janikowo

1.07.2015 r.- 30.08.2015 r.

  • Fontanny i podobne urządzenia wodne, instalowane poza budynkami (parki, ulice) mogą czasami stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w ich sąsiedztwie lub korzystających z nich. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku ich niewłaściwego zaprojektowania i utrzymania, a także niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z fontann i urządzeń wodnych (np. picia wody lub kąpieli czy pływania w otwartym zbiorniku fontanny).
  • Zagrożenie dla zdrowia może wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny/zbiornika, ale także z kąpielą lub zabawą w wodzie i zakażeniem drogą doustną poprzez przeniesienie mikroorganizmów chorobotwórczych z powłok ciała za pomocą rąk lub trzymanych w nich przedmiotach do jamy ustnej. Ryzyko to jest mniejsze jeżeli woda w fontannie jest dezynfekowana, gdy nie podlega recyrkulacji oraz gdy odpływ wody ze zbiornika następuje w krótkim czasie (maksymalnie kilku godzin). W przypadku gdy zbiornik tego rodzaju wykorzystywany jest jako brodzik (co nie powinno mieć miejsca) do wody mogą przenikać bakterie i grzyby będące składnikami mikroflory powłok ciała, w tym Staphylococcus aureus i dermatofity.
  • Woda w fontannach zwykle charakteryzuje się niską barwą i mętnością, w związku z czym mylnie i bezzasadnie uważana jest potocznie za wodę czystą, o jakości bezpiecznej dla zdrowia. W rzeczywistości nie jest ona intencjonalnie przeznaczona do spożycia ani do kąpieli. Wykorzystywanie fontann z otwartymi zbiornikami jako basenów czy brodzików nie powinno mieć miejsca, ponieważ woda z tego typu urządzenia nie jest uzdatniana i dezynfekowana (jak w przypadku pływalni), a jakość jej nie podlega systematycznej kontroli.
  • Na czystość mikrobiologiczną wody będącej w obiegu tych obiektów wpływają między innymi: jakość materiałów instalacyjnych, ich podatność na tworzenie biofilmu, obecność osadów, korozja, temperatura wody. Istotną rolę w zanieczyszczaniu wody w fontannach odgrywają również źródła zewnętrzne, takie jak: zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzące od zwierząt (ptaki, psy, koty itp.) oraz ludzi.
  • Innego typu zagrożenia mogą wiązać się z fontannami, których elementem jest ogólnodostępny otwarty zbiornik wody, do którego powraca woda z wyrzuconego pod ciśnieniem strumienia. Pozostając w otwartym zbiorniku, może ona podlegać skażeniu fekalnemu mikroorganizmami obecnymi w odchodach zwierzęcych między innymi: Escherichia coli, enterokoki. W wodzie mogą być także obecne wirusy (enterowirusy, norowirusy) oraz pierwotniaki pasożytnicze (Giardia, Cryptosporidium). W przypadku fontanny z systemem recyrkulacji wody niepoddawanej jednocześnie uzdatnianiu ani dezynfekcji, mogą one być obecne również w strumieniu wody fontanny.
  • Fontanny są źródłem aerozolu wodnego, który może nieść ze sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Istotnym zagrożeniem może być występowanie w aerozolu bakterii z rodzaju Legionella, które w przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowań na legionelozę (przebiegającą jako zapalenie płuc lub gorączka Pontiac). Zakażenie następuje drogą wziewną, zagrożenie stwarza więc samo przebywanie w pobliżu źródła aerozolu. Skażenie aerozolu wodnego jest wynikiem kolonizacji przez bakterie Legionella instalacji wodnej fontanny, czemu sprzyja temperatura wody wynosząca 25-45°C, brak stosowania dezynfekcji wody oraz brak kontroli narastania biofilmu na wewnętrznej powierzchni instalacji. Czynnikiem sprzyjającym zakażeniu jest aerozol wodny o średnicy kropel 2.0 – 5.0 µm, które łatwiej osiągają dystalne odcinki dolnych dróg oddechowych. Ryzyko zakażenia skutecznie minimalizuje okresowa kontrola stanu instalacji wodnej, połączona z usuwaniem ewentualnego biofilmu, utrzymywanie temperatury wody na poziomie poniżej 20°C, dezynfekcja wody (związki chloru, promieniowanie UV). Właściwe zaprojektowanie fontanny powinno zapewnić także laminarny (nie turbulentny) wypływ wody.

 

 

Informujemy, że dostęp do Serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajduje się pod adresem http://sk.gis.gov.pl/

Ostrzeżenie - nadchodzą upały!