Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

   

    

Na podstawie art. 10 ust. 4, art. 36 ust. 3b, 3c ustawy z 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz 1261 z późn.zm) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Inowrocławiu, Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego  prowadzi działalność usługową.

Laboratorium Badawcze posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 764, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji,  stwierdzający, iż Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Plac Klasztorny 1b; 88-100 Inowrocław spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Szczegółowy wykaz wykonywanych badań zgodny z Zakresem Akredytacji AB 764, dostępnym na stronie PCA http://www.pca.gov.pl.

W jej ramach można wykonać:         

  • badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne próbek wody przeznaczonej do spożycia przez

    ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem   Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  w   sprawie jakości    wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U z 2017r, poz. 2294), a także w aspekcie wymagań stawianych w dyrektywie Unii Europejskiej 80/778/EEC   lub 98/83/EC;                                   

  • badania mikrobiologiczne próbek wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia  z dnia 17 stycznia  2019r; w  sprawie  nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz.U z 2019r, poz. 255);

 

  • badania próbek wody z pływalni, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 9 listopada  2015r w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  ( Dz. U z 2015r,  poz. 2016);

 

  • badania testów skuteczności sterylizacji.

 

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.