Ocena  stanu  sanitanego  urzadzeń i jakości wody w powiecie inowrocławskim za II półrocze  2016 r.