Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego prowadzi działania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi:

 • Sprawuje nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:
  • Gromadzi i weryfikuje dane epidemiologiczne, monitoruje występowanie schorzeń i zakażeń alarmowych oraz innych mogących świadczyć i zagrożeniu bioterroryzmem, chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną,
  • Prowadzi dochodzenia epidemiologiczne w ogniskach chorób zakaźnych, opracowuje ogniska epidemiczne, podejmuje działania przeciwepidemiczne, 
  • Prowadzi działania związane z funkcjonowaniem systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą, 
  • Analizuje i ocenia sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych i zakażeń, dokonuje analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji epidemiologicznej na obszarze powiatu.
 • Prowadzi nadzór nad uodpornieniem populacji w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych:
  • Kontroluje terminowość i zakres realizacji Programu Szczepień Ochronnych
  • Egzekwuje obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym,
  • Egzekwuje od świadczeniodawców uzyskiwanie maksymalnego poziomu uodpornienia populacji podlegającej szczepieniom ochronnym,
  • Kontroluje przestrzeganie wymagań higienicznych i zdrowotnych podczas wykonywania szczepień ochronnych,
  • Sporządza analizy i sprawozdania z zakresu szczepień ochronnych,
  • Prowadzi działania mające na celu całodobowe monitorowanie i rejestrację temperatury przechowywania preparatów szczepionkowych u świadczeniodawców,
  • Prowadzi nadzór nad działaniem urządzeń monitorujących i rejestrujących temperaturę w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania szczepionek w magazynach PSSE, 
  • Sporządza roczne zamówienie na preparaty szczepionkowe, 
  • Prowadzi monitoring prawidłowości wykorzystania szczepionek,
  • Sporządza raporty ze stanu zapasów preparatów szczepionkowych.
 • Prowadzi ustawowo obowiązujące rejestry:
  • Rejestr zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi objętych obowiązkiem zgłaszania, w tym gruźlicy i chorób przenoszonych drogą płciową,
  • Rejestr zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych,
  • Rejestr zgonów z powodu chorób zakaźnych,
  • Powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 • Sporządza sprawozdania, raporty dotyczące chorób zakaźnych i zakażeń oraz realizacji szczepień ochronnych oraz oceny stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 • Prowadzi bieżący nadzór sanitarny nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
 • Opiniuje pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 • Współpracuje z innymi organami w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi, monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz uruchamiania systemu wczesnego ostrzegania.

 

Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy nadzór nad:

 • placówkami nauczania i wychowania,
 • wyposażeniem przedszkoli i szkół w certyfikowane meble,
 • spełnieniem wymagań w stosunku do urządzeń i sprzętu sportowego w szkołach,
 • dostosowaniem mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w placówkach oświatowo - wychowawczych,
 • higieną procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych,
 • warunkami do utrzymania higieny w placówkach oświatowo - wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia uczniom dostępu do bieżącej ciepłej wody,
 • zapewnieniem uczniom możliwości pozostawiania podręczników i przyborów w szkołach,
 • warunkami do realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach,
 • placówkami wypoczynku zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży
 • placówkami wypoczynku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
 • nad przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego 2013/2014, 

 

 • wydajemy decyzje administracyjne mające na celu poprawienie stanu sanitarno-higienicznego nadzorowanych placówek,
 • wydajemy opinie sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych, punktów przedszkolnych i przedszkoli,
 • rozpatrujemy interwencje dotyczące nadzorowanych placówek.

Do zakresu działania Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych należy nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony pracowników przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, zwłaszcza w zakresie zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych:

 • Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, utrzymanie należytego stanu higienicznego w zakładach pracy, 
 • Ocena narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy - fizyczne, chemiczne, biologiczne, rakotwórcze, 
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin,
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin oraz występowania miejscu pracy czynników chemicznych, 
 • Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz stosowania produktów biobójczych w działalności zawodowej, 
 • Nadzór nad warunkami higieny pracy przy dystrybucji, magazynowaniu i stosowaniu środków ochrony roślin, 
 • Nadzorowanie wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3 oraz ich stosowania w działalności zawodowej, 
 • Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu detergentów, 
 • Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 • Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu produktów, co do których zachodzi podejrzenie że są środkami zastępczymi,
 • Prowadzenie postępowań w sprawach chorób zawodowych.

 

Do zakresu działania Sekcji Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi należy nadzór nad:

- obiektami użyteczności publicznej;

- urządzeniami wodnymi i zaopatrzenia w wodę do spożycia i do kąpieli;

- podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

- prawidłowym przebiegiem ekshumacji/przewiezieniem/wywozem zwłok/szczątków ludzkich.

 

Wydanie zgody/opinii/oceny :

- Zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody, wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

- Wprowadzanie nowych technologii uzdatniania wody wymaga zgody właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

- Ekshumacja zwłok/szczątków ludzkich może być przeprowadzona na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego  Inspektora Sanitarnego, na zarządzenie prokuratora lub sądu, na podstawie decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel. Prawo do ekshumacji  zwłok ludzkich przysługuje najbliższej rodzinie osoby zmarłej. Podpis na wniosku, oświadczeniu, oświadczeniu woli należy poświadczyć notarialnie lub złożyć w obecności pracownika Państwowej  Inspekcji Sanitarnej lub dostarczyć z poświadczeniem wiarygodności podpisu przez właściwy  organ administracji samorządowej lub medycznej.  

- Przeprowadzenie imprezy masowej wymaga opinii  Państwowego  Inspektora Sanitarnego. Opinia zachowuje ważność przez 6 miesięcy od dnia wydania.

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku prowadzi działania w zakresie:

 • sprawowania nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i wprowadzania do obrotu środków spożywczych,
 • sprawowania nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji i wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • sprawowania nadzoru sanitarnego nad warunkami bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego otwartego (restauracje, punkty małej gastronomii) i zamkniętego (m.in. stołówki szkolne i przedszkolne, stołówki pracownicze, bufety w zakładach pracy, bloki żywienia w sanatoriach),
 • pobierania próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych do badań laboratoryjnych,
 • sprawowania nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji i wprowadzania do obrotu kosmetyków,
 • pobierania próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych,
 • sprawowania nadzoru sanitarnego nad środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością przywożonymi z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
 • prowadzenia postępowania w celu zatwierdzenia i rejestracji zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez wydawanie decyzji o zatwierdzeniu zakładu, zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów, decyzji zmieniających oraz decyzji wykreślających zakład z rejestru,
 • podejmowania działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością – RASFF,
 • podejmowania działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych produktów kosmetycznych w ramach systemu RAPEX,
 • prowadzenia dochodzenia przy współudziale Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego w ogniskach zbiorowych zatruć pokarmowych,
 • przyjmowania i załatwiania interwencji oraz wniosków klientów.

 

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej