Suplementy diety

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019 poz. 2499).

Ponadto z dniem 4 lutego 2020r. Główny Inspektor Sanitarny wdrożył nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu suplementów diety, żywności wzbogacanej i żywności dla określonych grup, który zastąpił system stosowany dotychczas.

Nowy system usprawni nadzór nad żywnością objętą obowiązkiem powiadamiania, a jednocześnie ułatwi przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie formularza powiadomienia i pozwoli na wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów w składanych powiadomieniach.

Z nowego systemu korzystać będą nadal przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu środki spożywcze kwalifikowane jako:

 

- suplementy diety

- żywność wzbogacana

- żywność specjalnego przeznaczenia medycznego preparaty do początkowego żywienia niemowląt

- preparaty do dalszego żywienia niemowląt zawierające substancje inne niż wymienione w Załączniku II rozporządzenia delegowanego Komisji  (UE) 2016/127 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt  oraz informacji  na ich temat, a  także  w odniesieniu do informacji dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci (obowiązek powiadomienia od dnia 22 lutego 2020 r.)

- preparaty do dalszego żywienia niemowląt wytwarzane z hydrolizatów białkowych (od 22 lutego 2021 r.)

- środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała (od dnia 27 października 2022 r.).

 

Szczegółowe informacje dla przedsiębiorców dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiempowiadamiania/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-systempowiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/

https://gis.gov.pl/informacje-podstawowe/elektroniczy-system-powiadomien-pytania-iodpowiedzi/