Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku prowadzi działania w zakresie:

 • sprawowania nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i wprowadzania do obrotu środków spożywczych,
 • sprawowania nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji i wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • sprawowania nadzoru sanitarnego nad warunkami bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego otwartego (restauracje, punkty małej gastronomii) i zamkniętego (m.in. stołówki szkolne i przedszkolne, stołówki pracownicze, bufety w zakładach pracy, bloki żywienia w sanatoriach),
 • pobierania próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych do badań laboratoryjnych,
 • sprawowania nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji i wprowadzania do obrotu kosmetyków,
 • pobierania próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych,
 • sprawowania nadzoru sanitarnego nad środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością przywożonymi z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
 • prowadzenia postępowania w celu zatwierdzenia i rejestracji zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez wydawanie decyzji o zatwierdzeniu zakładu, zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów, decyzji zmieniających oraz decyzji wykreślających zakład z rejestru,
 • podejmowania działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością – RASFF,
 • podejmowania działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych produktów kosmetycznych w ramach systemu RAPEX,
 • prowadzenia dochodzenia przy współudziale Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego w ogniskach zbiorowych zatruć pokarmowych,
 • przyjmowania i załatwiania interwencji oraz wniosków klientów.