Do zadań Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych należą:

 • kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego w zakładach pracy, 
 • ocena narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy - fizyczne, chemiczne, biologiczne, rakotwórcze i mutagenne,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin oraz występowania miejscu pracy czynników chemicznych, 
 • nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH),
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP),
 • kontrola przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz stosowania produktów biobójczych w działalności zawodowej, 
 • nadzór nad warunkami higieny pracy przy dystrybucji, magazynowaniu i stosowaniu środków ochrony roślin, 
 • nadzór nad stosowaniem leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • nadzorowanie wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3 oraz ich stosowania w działalności zawodowej, 
 • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu detergentów, 
 • ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 • nadzór nad wprowadzaniem do obrotu produktów, co do których zachodzi podejrzenie, że są środkami zastępczymi,

Ponadto działania Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych obejmują również:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie chorób zawodowych,
 • przeprowadzanie oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.