Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego prowadzi działania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi:

 • Sprawuje nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:
  • Gromadzi i weryfikuje dane epidemiologiczne, monitoruje występowanie schorzeń i zakażeń alarmowych oraz innych mogących świadczyć i zagrożeniu bioterroryzmem, chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną,
  • Prowadzi dochodzenia epidemiologiczne w ogniskach chorób zakaźnych, opracowuje ogniska epidemiczne, podejmuje działania przeciwepidemiczne, 
  • Prowadzi działania związane z funkcjonowaniem systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą, 
  • Analizuje i ocenia sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych i zakażeń, dokonuje analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji epidemiologicznej na obszarze powiatu.
 • Prowadzi nadzór nad uodpornieniem populacji w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych:
  • Kontroluje terminowość i zakres realizacji Programu Szczepień Ochronnych
  • Egzekwuje obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym,
  • Egzekwuje od świadczeniodawców uzyskiwanie maksymalnego poziomu uodpornienia populacji podlegającej szczepieniom ochronnym,
  • Kontroluje przestrzeganie wymagań higienicznych i zdrowotnych podczas wykonywania szczepień ochronnych,
  • Sporządza analizy i sprawozdania z zakresu szczepień ochronnych,
  • Prowadzi działania mające na celu całodobowe monitorowanie i rejestrację temperatury przechowywania preparatów szczepionkowych u świadczeniodawców,
  • Prowadzi nadzór nad działaniem urządzeń monitorujących i rejestrujących temperaturę w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania szczepionek w magazynach PSSE, 
  • Sporządza roczne zamówienie na preparaty szczepionkowe, 
  • Prowadzi monitoring prawidłowości wykorzystania szczepionek,
  • Sporządza raporty ze stanu zapasów preparatów szczepionkowych.
 • Prowadzi ustawowo obowiązujące rejestry:
  • Rejestr zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi objętych obowiązkiem zgłaszania, w tym gruźlicy i chorób przenoszonych drogą płciową,
  • Rejestr zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych,
  • Rejestr zgonów z powodu chorób zakaźnych,
  • Powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 • Sporządza sprawozdania, raporty dotyczące chorób zakaźnych i zakażeń oraz realizacji szczepień ochronnych oraz oceny stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 • Prowadzi bieżący nadzór sanitarny nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
 • Opiniuje pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 • Współpracuje z innymi organami w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi, monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz uruchamiania systemu wczesnego ostrzegania.