Na podstawie art. 10 ust. 4, art. 36 ust. 3b, 3c ustawy z 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz 59 t.j.) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Inowrocławiu, Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego  prowadzi działalność usługową.

Laboratorium Badawcze posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 764, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji,  stwierdzający, iż Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Plac Klasztorny 1b; 88-100 Inowrocław spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Szczegółowy wykaz wykonywanych badań zgodny z Zakresem Akredytacji AB 764, dostępnym na stronie PCA http://www.pca.gov.pl.

W jej ramach można wykonać:         

  • badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem   Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  w   sprawie jakości    wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U z 2017r, poz. 2294), a także w aspekcie wymagań stawianych w dyrektywie Unii Europejskiej 80/778/EEC   lub 98/83/EC;
  • badania mikrobiologiczne próbek wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia  z dnia 17 stycznia  2019r; w  sprawie  nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz.U z 2019r, poz. 255);
  • badania próbek wody z pływalni, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 9 listopada  2015r w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  ( Dz. U z 2015r,  poz. 2016);
  • badania testów skuteczności sterylizacji.