Struktura organizacyjna

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Inowrocławiu

 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

  1. Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

  2. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

  3. Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego;

  4. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

  5. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

  6. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki, Ocen i Analiz;

  7. Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny  Księgowy;

  8. Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.

 1. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:

  1. planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji;

  2. realizowanie zadań wytyczonych przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy ;

  3. rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków;

  4. posługiwanie się obowiązującymi  przepisami prawnymi związanymi z działalnością komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa;

  5. realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

  6. współdziałanie w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie, udostępnianie materiałów i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami;

  7. prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników komórki/osób na samodzielnych stanowiskach pracy  w szkoleniach zewnętrznych;

  8. doskonalenie systemu zarządzania jakością.

 

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i osób na samodzielnych stanowiskach:

 1. Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie    nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych    warunkami środowiska. Zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny obejmuje w szczególności:

  1. uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

  2. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych i opiniowanie prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

  3. wydawanie opinii w sprawach potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub realizowanych ze środków UE;

  4. wydawanie opinii dotyczących warunków do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

  5. uzgadnianie projektów budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

  6. kontrole budów i obiektów budowlanych w trakcie budowy;

  7. kontrole obiektów związane z zamiarem przystąpienia do użytkowania;

  8. uzgadnianie warunków zabudowy pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

  9. rejestracja i zatwierdzanie zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością zgodnie z przepisami prawa żywnościowego;

  10. prowadzenie rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

  11. nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym zakładów w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności;

  12. realizację działań nałożonych przez system wczesnego ostrzegania RASFF i notyfikacji zamieszczonych w systemie RAPEX o produktach niebezpiecznych z oceną ryzyka dla zdrowia tych produktów oraz koordynowanie innych zadań wytyczonych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności;

  13. promowanie zdrowia z zakresu higieny żywności i żywienia oraz zasad racjonalnego żywienia poprzez udzielanie instruktażu;

  14. kontrola jakości zdrowotnej przywożonej z zagranicy żywności, składników żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

  15. pobieranie próbek żywności do badań w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu;

  16. opracowywanie ocen w zakresie higieny produkcji i obrotu żywnością na terenie powiatu;

  17. współpracę w zakresie zawartych porozumień z Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Inspekcją Handlową,  a także współpraca Inspekcją Ochrony Środowiska i z Służbą Medycyny Pracy;

  18. prowadzenie ewidencji i dokumentacji zakładów pracy podległych nadzorowi;

  19. nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy celem wzmocnienia ochrony zdrowia pracowników przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy;

  20. nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, produktami biobójczymi, detergentami i prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3 w oparciu o obowiązujące przepisy;

  21. kontrola pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas prac usuwania bądź zabezpieczania wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji rządowego „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”;

  22. przeciwdziałanie wprowadzania do obrotu środków zastępczych poprzez wykonywanie określonych poleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy;

  23. prowadzenie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

  24. przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych i postępowań administracyjnych dotyczących chorób zawodowych oraz prowadzenie dokumentacji chorób zawodowych;

  25. opracowywanie oceny stanu sanitarnego powiatu w zakresie higieny pracy;

  26. prowadzenie działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia w miejsca pracy;

  27. aktualizowanie na bieżąco wykazów znajdujących się pod nadzorem zakładów pracy i instytucji;

  28. współpraca z organami administracji samorządowej, instytucjami, organizacjami, mająca na celu podnoszenie stanu sanitarnego i warunków pracy dla pracowników w nadzorowanych zakładach pracy:

  29. stałe, systematyczne gromadzenie oraz weryfikacja danych epidemiologicznych dotyczących zakażeń i chorób zakaźnych, biologicznych czynników chorobotwórczych, z zapewnieniem ochrony danych osobowych;

  30. monitorowanie schorzeń i zakażeń alarmowych, zdarzeń mogących świadczyć o zagrożeniu bioterroryzmem, chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną;

  31. prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych i podejmowania działań przeciwepidemicznych;

  32. dokonywanie analizy i oceny sytuacji epidemiologicznej powiatu poprzez interpretację danych o: 

   • zachorowaniach,

   • zgonach,

   • biologicznych czynnikach chorobotwórczych,

   • stanie realizacji szczepień ochronnych,

   • zakażeniach zakładowych,

   • ogniskach epidemicznych,

   • stanie bezpieczeństwa epidemiologicznego placówek służby zdrowia,

   • stanie realizacji szczepień ochronnych.   

  33. prowadzenie bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

  34. prowadzenie nadzoru nad uodpornieniem populacji poprzez realizację obowiązkowych szczepień ochronnych;

  35. gospodarowanie preparatami szczepionkowymi;

  36. prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych oraz innych powodowanych warunkami środowiska;

  37. koordynowanie działalności przeciwepidemicznej wszystkich sekcji stacji;

  38. współdziałanie z samorządowymi organami administracji, innymi inspekcjami i strażami, a także z organizacjami społecznymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń;

  39. systematyczne uzupełnianie i rozszerzanie wiedzy fachowej w zakresie epidemiologii;

  40. udział w kampaniach edukacyjnych;

  41. ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu;

  42. monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

  43. sprawowanie nadzoru  nad:

   • podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,

   • obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej,

   • obiektami mieszkalnymi i posesjami w zakresie wynikającym z zawiadomień ludności o niewłaściwym stanie sanitarnym lub uciążliwości  powodowanej przez hałas w budynkach,

   • stanem sanitarno-technicznym urządzeń służących do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

   • jakością wody przeznaczoną do spożycia  przez  ludzi,

   • jakością wód powierzchniowych przeznaczonych do urządzania kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli i celów rekreacyjnych,

   • jakością wody w basenach kąpielowych,

   • ekshumacjami zwłok i szczątków ludzkich.

  1. opiniowanie:

   • materiałów i wyrobów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

   • imprez masowych,

   • regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach,

   • sprowadzenia zwłok do Polski,

   • warunków sanitarno-higienicznych pomieszczeń, urządzeń, zakładów i obiektów, a w szczególności: aptek, punktów aptecznych, zakładów opieki zdrowotnej, gabinetów indywidualnej praktyki lekarskiej, położnych i pielęgniarek, magazynów i punktów obrotu środkami ochrony roślin, hoteli, pomieszczeń obrotu bronią i amunicją oraz materiałami pirotechnicznymi dla celów cywilnych,

   • przedsięwzięć i inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków Unii Europejskiej.  

  2.  analizę wyników badań, kontroli i innych materiałów, opracowanie ocen, opinii i informacji dotyczących higieny środowiska;

  3.  pobieranie próbek wody;

  4.  nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz ośrodkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

  5. wykonywanie prac problemowych zleconych przez GIS i PWIS, dotyczących higieny pracy ucznia i środowiska szkolnego;

  6. opracowywanie informacji oraz sprawozdań o warunkach zdrowotnych w placówkach nauczania i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

  7. współpracę z organami administracji oświatowej i z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się wychowaniem i ochroną zdrowia dzieci i młodzieży;

 1. Do zadań Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego należy wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji zadań Powiatowej Stacji, a w szczególności badań:

  1. fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody do spożycia;

  2. fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych odcinków wód powierzchniowych wykorzystywanych do ujmowania wody do spożycia;

  3. fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody w basenach kąpielowych;

  4. fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w kąpieliskach;

  5. skuteczności sterylizacji aparatury sterylizacyjnej w zakładach opieki zdrowotnej;

  6. udział w akcjach wynikających z sytuacji awaryjnych połączonych ze skażeniem środowiska przez  chemiczną i mikrobiologiczną analizę wody celem określenia obecności czynników  stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt (w zakresie badań wykonywanych przez laboratorium).

 2. Do zadań  Samodzielnego  Stanowiska Pracy ds. Systemu Jakości należy nadzorowanie    systemu jakości w PSSE, a w szczególności:

  1. organizacja i zarządzanie systemem jakości;

  2. nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania jakością w PSSE;

  3. ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością;

  4. koordynacja działań administracyjnych i technicznych służących zarządzaniu systemem;

  5. opracowywanie, rozpowszechnianie i dokonywanie zmian w odniesieniu do zarządzanych dokumentów systemu jakości;

  6. współudział w opracowaniu dokumentów systemu jakości zarządzanych przez inne wyznaczone osoby;

  7. organizacja i zarządzanie programem auditów, planowanie i realizacja auditów wewnętrznych, powoływanie auditorów wewnętrznych, prowadzenie zapisów dotyczących auditów;

  8. przygotowanie przeglądów systemu zarządzania jakością I°;

  9. uruchamianie i ocena działań korygujących po przeglądach systemu zarządzania jakością, auditach wewnętrznych i zewnętrznych;

  10. planowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie systemu zarządzania jakością;

  11. planowanie i nadzorowanie szkoleń zewnętrznych w zakresie systemu zarządzania jakością;

  12. udział w spotkaniach organizowanych przez kierownictwo w obszarze działań zapobiegawczych oraz wykonywanie innych czynności związanych działaniami korygującymi;

  13. znajomość i przestrzeganie zasad standardów kontroli zarządczej i polityki jakości obowiązującej w PSSE;

  14. doskonalenie umiejętności zawodowych, poprzez samokształcenie, udział w szkoleniach i kursach;

  15. wykonywanie dodatkowych poleceń Dyrektora.

 3. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, koordynuje, prowadzi i nadzoruje działalność na rzecz promocji zdrowia na terenie powiatu inowrocławskiego, w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:

  1. inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia, metody zapobiegania chorobom, kształtuje odpowiednie postawy i zachowania prozdrowotne, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia, w tym:

   • określa kierunki tematyczne,

   • przygotowuje i wdraża programy promujące zdrowie,

   • bada poziom wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach,

   • ewaluuje (ocenia) efektywność realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych,

   • wypracowuje metody i formy oddziaływania, w tym scenariusze imprez, wystaw itp.,

   • promuje (propaguje) programy prozdrowotne,

   • monitoruje przedsięwzięcia prozdrowotne,

   • poszukuje sprzymierzeńców do realizacji zadań,

   • zapewnia metodyczną pomoc dla komórek organizacyjnych stacji sanitarno-epidemiologicznych w realizacji zadań oświatowo-zdrowotnych,

   • dba o systematyczny rozwój i udostępnianie bazy pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych;

  1. udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;

  2. ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje;

  3. udziela merytorycznej i metodycznej pomocy innym jednostkom zajmującym się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia;

  4. opracowuje powiatowe programy edukacyjne dla celów dydaktycznych lub eksperymentalno-wdrożeniowych;

  5. prowadzi wypożyczalnię pomocy naukowych, sprzętu, literatury, filmów i opracowań metodycznych oraz podejmuje zadania związane z tworzeniem pomocy dydaktycznych, filmowych, foto- i fonograficznych dla potrzeb oświaty zdrowotnej;

  6. wspiera samorządy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe we wdrażaniu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych;

  7. reprezentuje Powiatową Stację w kontaktach z mediami, koreluje i koordynuje współpracę jej komórek organizacyjnych w tym zakresie, w szczególności:

   • monitoruje wydawnictwa prasowe i reaguje na krytykę prasową,

   • reprezentuje interesy Powiatowej Stacji w kontaktach z dziennikarzami,

   • opracowuje notatki i komunikaty prasowe,

   • inspiruje środki masowego przekazu do działań mających na celu promocję zdrowia,

   • organizuje konferencje prasowe i briefingi.

  8. zna i przestrzega zasady standardów kontroli zarządczej i polityki jakości obowiązującej w PSSE;

  9. doskonali umiejętności zawodowe poprzez samokształcenie, udział w szkoleniach i kursach;

  10.  wykonuje  dodatkowe polecenia Dyrektora PSSE.

 1. Do zadań realizowanych przez Samodzielne stanowisko ds. Statystyki, Ocen i Analiz należy:

  1. ewidencjonowanie podmiotów i obiektów znajdujących się na terenie powiatu inowrocławskiego, podlegających nadzorowi;

  2. zbiorcze opracowywanie posiadanych materiałów statystycznych;

  3. opracowanie oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu inowrocławskiego;

  4. aktualizacja planów działania PSSE w sytuacji kryzysowej;

  5. koordynacja wspólnych działań podejmowanych przez komórki organizacyjne;

  6. prowadzenie spraw dotyczących organizacji i struktury Powiatowej Stacji;

  7. przygotowywanie zbiorczych planów pracy i sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

  8. sporządzanie analiz, ocen stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie na podstawie danych statystycznych i materiałów przekazywanych przez komórki organizacyjne Powiatowej Stacji i uzyskiwanych z innych instytucji, sporządzanie raportów sytuacyjnych;

  9. obsługa poczty elektronicznej Powiatowej Stacji;

  10. obsługa sieci internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji;

  11. sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności Państwowego    Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

  12. znajomość i przestrzeganie zasad standardów kontroli zarządczej i polityki jakości obowiązującej w PSSE;

  13. doskonalenie umiejętności zawodowych, poprzez samokształcenie, udział w szkoleniach i kursach;

  14. wykonywanie dodatkowych poleceń Dyrektora.

 2. Zadaniem Głównego Księgowego jest merytoryczny nadzór nad działalnością ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji, a w szczególności:

  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki;

  2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

  3. Czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu;

  4. Sporządzanie planów finansowych, sprawozdań finansowych i bilansów.

  5. Dokonywanie zmian w planach finansowych i sporządzanie wniosków o przeniesienie środków budżetowych. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie wydatków budżetowych.

  6. Kontrola i nadzór w zakresie prawidłowo realizowanych zadań gospodarczych w ramach otrzymanego budżetu. Przestrzeganie terminów płatności i nadzór nad  ściągalnością należności.

  7. Przyjmowanie i realizowanie rachunków dotyczących wydatków, sprawdzanie pod względem rachunkowym, dekretowanie, klasyfikowanie.

  8. Okresowe ustalania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

  9. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą;

  10. Nadzorowanie inwentaryzacji składników majątkowych PSSE, opiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej na protokołach zniszczeń sprzętu i materiałów pomocniczych.

  11. Nadzór finansowy i ekonomiczny w zakresie zadań realizowanych na podstawie prawa zamówień publicznych;

  12. Współpraca z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy, w zakresie spraw finansowych.

 3. Szczegółowy zakres działania Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego obejmuje:

  1. racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonywanie zadań wynikających z planów działalności statutowej;

  2. pobieranie, wydawanie oraz rozliczanie bloczków mandatów;

  3. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;

  4. opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności przedmiotowego stanowiska;

  5. sporządzanie sprawozdań GUS i PFRON;

  6. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla ZUS i Urzędu Skarbowego;

  7. współpraca z Urzędem Pracy;

  8. kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy;

  9. współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie wykorzystania funduszu wynagrodzeń;

  10. obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczanie należnych podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych;

  11. prowadzenie ubezpieczeń;

  12. wypisywanie upoważnień do kontroli oraz delegacji służbowych;

  13. rozliczanie kosztów delegacji służbowych;

  14. windykacja należności budżetowych;

  15. organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej stosownie do potrzeb komórek działalności podstawowej - obsługa kancelaryjna;

  16. prowadzenie archiwum zakładowego;

  17. utrzymanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w należytej czystości i porządku;

  18. zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, gospodarki paliwowo-energetycznej, urządzeń energetycznych, chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności, alarmowych i sygnalizacyjnych, sprzętu techniczno-gospodarczego, a w szczególności:

   • przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń w celu zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i zabiegów konserwacyjnych,

   • ustalanie zasad, programów i planów zabiegów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń energetycznych, chłodniczych, sanitarnych – w miarę możliwości poprzez usługi własne oraz zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,

   • zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw i remontów sprzętu poprzez zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,

   • organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji, napraw i remontów oraz racjonalnego wykorzystywania zużywanych środków rzeczowych,

   • gospodarka taborem samochodowym Powiatowej Stacji.

  19. zapewnienie i organizowanie ochrony mienia Powiatowej Stacji;

  20. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, prowadzenie ich ewidencji oraz sporządzanie i prowadzenie ewidencji umów cywilno-prawnych zawieranych przez Powiatową Stację;

  21. zaopatrywanie komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w media, materiały, aparaturę i sprzęty niezbędne dla zapewnienia właściwej działalności Powiatowej Stacji;

  22. gospodarka magazynowa.

 4. Do zadań Radcy Prawnego należy:

  1. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

  2. informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji oraz kierowników komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Powiatowej Stacji oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie;

  3. informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;

  4. nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji;

  5. nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji;

  6. opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym;

  7. opiniowanie regulaminów obowiązujących w Powiatowej Stacji;

  8. opiniowanie zarządzeń Dyrektora Powiatowej Stacji;

  9. opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę oraz umarzania i rozkładania na raty wierzytelności Powiatowej Stacji;

  10. opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji i innych środków zaskarżenia;

  11. występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;

  12. kompletowanie zbioru przepisów prawnych i podręcznej biblioteki fachowej;

  13. opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz w sprawach leżących w zakresie zadań Radcy Prawnego Powiatowej Stacji.