Państwową Inspekcją Sanitarną w kraju kieruje Główny Inspektor Sanitarny.

Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu jest jednostka budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu- jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wykonuje określone zadania na terenie powiatu inowrocławskiego przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu będąc jednocześnie jej Dyrektorem.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu i jego zastępcę powołuje i odwołuje Starosta za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu w dniu 14 stycznia 2013 r. została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej

Nr księgi rejestrowej: 000000023997

w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz.217 t.j.).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu działa na podstawie n/w aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (Dz. U. z 2019 r., poz 59 t.j.)
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
  (Dz. U. z 2015 r.,poz. 618 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie 
  (Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
  (Dz.U z 2013r., poz.885 z późn.zm)