Zarządzenie nr 390/2012
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2012 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)1 oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654)2 zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 366/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu § 8.1. otrzymuje brzmienie:

§ 8.1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o :

1) przedsiębiorstwo prowadzone pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzą komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:

a) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,
b) Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego,
c) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

2) komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

a) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,
b) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości,
c) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki, Ocen i Analiz,
d) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy,
e) Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
Ewa Mes


1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz 2011 r. Nr 22, poz. 114 , Nr 92, poz. 529, Nr 22, poz.114, Nr 163, poz.981 i Nr 185, poz.1092.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz.887, Nr 174, poz.1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz Dz.U. z 2012r. Nr 742.

 

Zarządzenie nr 366 /2011
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 listopada 2011 r.


w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)1, art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 10 ust. 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Inowrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 302/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 92, poz. 529.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
Ewa Mes

 

Załącznik
do Zarządzenia nr 366/2011
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 29 listopada 2011 r.

Statut
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Inowrocławiu

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu, zwana dalej „Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko - Pomorski

§ 3.1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Inowrocław.

2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat inowrocławski.

3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Inowrocławiu".

§ 4. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

§ 5.1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem" - jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

2. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje j ą na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust. l, realizowane są w szczególności poprzez:

1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia;

3) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6) nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków;

7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8) wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych;

9) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

10) działalność przeciwepidemiczną

11) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno -sanitarnego;

12) wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

13) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

15) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

16) sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej";

17) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

§ 7. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.

§ 8.1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o :

1) przedsiębiorstwo prowadzone pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzą komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:

a) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,
b) Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego,
c) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

2) komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

a) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,
b) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości,
c) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki, Ocen i Analiz,
d) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy,
e) Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
Ewa Mes