Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu wdrożyła, a obecnie utrzymuje i doskonali skuteczność systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 "Ocena zgodności - Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających  inspekcję" i PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Wszystkie działania podejmowane przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Inowrocławiu zmierzają do poprawy stanu sanitarnego powiatu inowrocławskiego, poprawy zdrowia społeczeństwa oraz ochrony przed zakażeniami, chorobami zakaźnymi i zawodowymi.

Podstawowym celem działania jest pełne i rzetelne zaspakajanie potrzeb mieszkańców powiatu inowrocławskiego.

Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, działającej na terenie powiatu inowrocławskiego, zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Celem realizowanej Polityki Jakości jest rzetelne wykonywanie zadań z zakresu zdrowia publicznego przez:

  • sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie ochrony  zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz  zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
  • wykonywanie badań laboratoryjnych zgodnie z ustalonymi metodami i normami w ramach działalności  nadzorowej  i usługowej;
  • dążenie do poprawy stanu sanitarno-higienicznego  obiektów użyteczności publicznej przez wzmożenie nadzoru nad obiektami, które nie spełniają określonych przepisami wymagań;
  • prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

Osiąganie celów następuje  poprzez  bieżący i zapobiegawczy nadzór nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz poprzez działalność zapobiegawczą  i przeciwepidemiczną w zakresie zapobiegania zakażeniom, chorobom zakaźnym  i zawodowych oraz prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

System Zarządzania Jakością w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu funkcjonuje w oparciu o wdrożone następujące dokumenty:

  • Politykę Jakości,
  • Księgi Jakości,
  • Procedury Ogólne,
  • Instrukcje,
  • Procedury Techniczne.

Czynności kontrolne (inspekcyjne) oraz prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzone są w oparciu o ujednolicone zasady ustalone i wdrożone przez Główny Inspektorat Sanitarny procedurami, wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania zarządzeniami Głównego Inspektora Sanitarnego, jako metody znormalizowane. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu daje dowód swojej wiarygodności oraz rzetelności, a także dąży do zwiększenia zaufania społeczeństwa do wykonywanych przez siebie czynności.

Podstawowym zadaniem Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego w Inowrocławiu  jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań, czego potwierdzeniem jest uzyskanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego NR AB 764. Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 764 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie dostępny jest na stronie internetowej www.pca.gov.pl

Wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania jakością gwarantuje spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymagań zawartych w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji. Jednocześnie służy on do zdobycia zaufania klientów, zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań.

Cele są znane i realizowane, niezależnie od zajmowanego stanowiska, przez wszystkich pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

Cele jakościowe są realizowane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w oparciu o standardy Kontroli Zarządczej, wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz Politykę Jakości  poprzez bezstronne, profesjonalne i zgodne z prawem prowadzenie kontroli i badań laboratoryjnych oraz rozpatrywanie spraw, sprawną i terminową obsługę klientów PSSE, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w połączeniu z uzyskaniem najlepszych efektów z nałożonych środków oraz doskonalenie zawodowe pracowników i wprowadzonych systemów Kontroli Zarządczej i Systemu Jakości.

Potwierdzeniem utrzymania i doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością są przeprowadzane zgodnie z przyjętym harmonogramem audity wewnętrzne, a także udział Laboratorium w procesie nadzoru przeprowadzanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Kadra kierownicza osobiście angażuje się w stałe doskonalenie jakości wykonywanych zadań.

Kierownicy i pracownicy Stacji są osobiście odpowiedzialni za jakość swojej pracy, a tym samym wpływają na jakość świadczonych przez PSSE usług.