Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego obejmują w szczególności:

 • uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 • uzgadnianie/opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych i opiniowanie prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 • opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;

 • uzgadnianie warunków zabudowy pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych

 • wydawanie opinii w sprawach potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub realizowanych ze środków UE;

 • wydawanie opinii dotyczących warunków do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

 • uzgadnianie projektów budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

 • wyrażanie zgody w trybie warunków technicznych budynków na :

  • sytuowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów publicznych na terenach skanalizowanych;
  • stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w określonych budynkach;
  • stosowanie recyrkulacji powietrza w budynku opieki zdrowotnej;
  • usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu;
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i o zamiarze przystąpienia do jego użytkowania powinno zawierać komplet informacji dotyczących danej inwestycji (rodzaj, lokalizację), dane Inwestora (adres, telefon kontaktowy).

Zajęcie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu stanowiska w trybie art. 56 ustawy Prawo Budowlane następuje po kontroli obiektu, podczas której należy przedłożyć:

 • pozwolenie na budowę,
 • projekt budowlany,
 • dziennik budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
 • protokoły badań i sprawdzań (eklektyczne i kominiarskie),
 • badanie wody z wewnętrznej (zrealizowanej) instalacji wodociągowej obiektu,
 • atesty higieniczne materiałów i wyrobów zastosowanych do budowy obiektu.