Do zakresu działania Sekcji Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi należy nadzór nad:

- obiektami użyteczności publicznej;

- urządzeniami wodnymi i zaopatrzenia w wodę do spożycia i do kąpieli;

- podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

- prawidłowym przebiegiem ekshumacji/przewiezieniem/wywozem zwłok/szczątków ludzkich.

 

Wydanie zgody/opinii/oceny :

- Zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody, wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

- Wprowadzanie nowych technologii uzdatniania wody wymaga zgody właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

- Ekshumacja zwłok/szczątków ludzkich może być przeprowadzona na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego  Inspektora Sanitarnego, na zarządzenie prokuratora lub sądu, na podstawie decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel. Prawo do ekshumacji  zwłok ludzkich przysługuje najbliższej rodzinie osoby zmarłej. Podpis na wniosku, oświadczeniu, oświadczeniu woli należy poświadczyć notarialnie lub złożyć w obecności pracownika Państwowej  Inspekcji Sanitarnej lub dostarczyć z poświadczeniem wiarygodności podpisu przez właściwy  organ administracji samorządowej lub medycznej.  

- Przeprowadzenie imprezy masowej wymaga opinii  Państwowego  Inspektora Sanitarnego. Opinia zachowuje ważność przez 6 miesięcy od dnia wydania.