Do zakresu działania Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych należy nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony pracowników przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, zwłaszcza w zakresie zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych:

 • Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, utrzymanie należytego stanu higienicznego w zakładach pracy, 
 • Ocena narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy - fizyczne, chemiczne, biologiczne, rakotwórcze, 
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin,
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin oraz występowania miejscu pracy czynników chemicznych, 
 • Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz stosowania produktów biobójczych w działalności zawodowej, 
 • Nadzór nad warunkami higieny pracy przy dystrybucji, magazynowaniu i stosowaniu środków ochrony roślin, 
 • Nadzorowanie wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3 oraz ich stosowania w działalności zawodowej, 
 • Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu detergentów, 
 • Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 • Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu produktów, co do których zachodzi podejrzenie że są środkami zastępczymi,
 • Prowadzenie postępowań w sprawach chorób zawodowych.