Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zdrowie określa się jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Zdrowie to także zdolność i umiejętność pełnienia ról społecznych, adaptacja do zmian środowiska i radzenia sobie z tymi zmianami.

Podstawą działalności oświatowo – zdrowotnej jest promocja zdrowia, a celem strategicznym: „Poprawa poziomu zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności”. To podejście jest zgodne z aktualnymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, zawartymi w strategii „Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku”.

Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi i nadzoruje działalność oświatowo – zdrowotną, w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności, na bazie aktualnego stanu epidemiologicznego i potrzeb społecznych, inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia.

Najważniejszymi celami działalności oświatowo – zdrowotnej podejmowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu są:

 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa,

 • zmiana nawyków żywieniowych,

 • zmniejszenie liczby palaczy tytoniu, zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu, a także zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych przyjmowaniem substancji psychoaktywnych,

 • ograniczenie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, życia i nauki człowieka,

 • poprawa sytuacji w zakresie profilaktyki chorób, będących głównymi zagrożeniami życia człowieka,

 • zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. 

 

Główne problemy przyjęte do realizacji w 2014 roku:

Zwiększenie aktywności fizycznej ludności.

 1. Popularyzowanie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zdrowia.

Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości żywności.

 1. Zapobieganie chorobom przenoszonym drogą pokarmową.

 2. Zapobieganie otyłości.

 3. Zapobieganie chorobom wynikającym z błędów w odżywianiu.

Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu.

 1. Obchody „Światowego dnia bez tytoniu”.
 2. Propagowanie wolnego od nikotyny stylu życia poprzez realizowanie przedsięwzięć programowych i nieprogramowych.
 3. akcja „Rzuć palenia razem z nami”

Zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych.

 1. Propagowanie szczepień ochronnych z grupy zalecanych.
 2. Zapobieganie grypie.

Zapobieganie uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem problemu tzw. nowych narkotyków.

 1. Realizacja kampanii pn. „Stop dopalaczom”.
 2. Realizacja „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”

 

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia realizowana jest w formie interwencji programowych i nieprogramowych, będących kompleksowo zaplanowanymi działaniami. Formę i treść interwencji edukacyjnych dostosowano do poziomu i stanu wiedzy odbiorcy, do którego interwencje są adresowane.

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego realizowane są interwencje programowe i nieprogramowe o zasięgu krajowym i wojewódzkim do których należą:

 • Interwencja programowa „Trzymaj formę”

Ogólnopolski Program dotyczący promowania aktywnych form spędzania czasu i prawidłowego odżywiania, a co za tym idzie zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Adresaci – uczniowie klas I – III gimnazjów, uczniowie klas V-VI szkół podstawowych, rodzice i opiekunowie.

 • Interwencja programowa „Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce”

Ogólnopolski Program edukacyjny mający na celu zmniejszenie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu poprzez zmniejszenie ekspozycji na dym tytoniowy, aktywne i bierne palenie. Propagowanie stylu życia wolnego od dymu tytoniowego poprzez realizację programów edukacyjnych, kampanii medialnych.

W ramach realizacji programu realizowane są:

  • Program „Nie pal przy mnie proszę” dla klas I-III szkół podstawowych.
  • Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla klas IV-VI szkół podstawowych i I-III szkół Gimnazjalnych.
  • Program „Czyste powietrze wokół nas” dla dzieci 5-6 letnich. 
 • Interwencja programowa „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” 
 • Program „ARS czyli jak dbać o miłość” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • kampania „Stop dopalaczom
 • Interwencja programowa „Krajowy program zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV”
  • kampanie informacyjne
 • interwencja nieprogramowa pt. „Bezpieczne wakacje

 

Wyżej wymienione przedsięwzięcia są poszerzone o działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu do których należą:

 • Organizowanie szkoleń, narad mających na celu pozyskiwanie do realizacji programów edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia organizatorów przedsięwzięć prozdrowotnych.

 • Inspirowanie i koordynowanie inicjatyw prozdrowotnych podejmowanych przez różne podmioty społeczne, podmioty wykonujące działalność leczniczą, placówki oświatowo – wychowawcze.

 • Udzielanie pomocy merytorycznej placówkom promującym zdrowie.

 • Dokonywanie oceny działalności oświatowo – zdrowotnej prowadzonej przez nadzorowane placówki poprzez okresowe wizytacje.

 • Prowadzenie wypożyczalni i dystrybucji materiałów edukacyjnych do pracy oświatowo – zdrowotnej.

 • Nagłaśnianie i organizowanie obchodów:
  • „Światowy Dzień Zdrowia”,
  • „Światowy Dzień bez Tytoniu”,
  • kampanii społecznej zapobiegania grypie,
  • obchody Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach.

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.