Zdrowie określa się jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Zdrowie to także zdolność i umiejętność pełnienia ról społecznych, adaptacja do zmian środowiska i radzenia sobie z tymi zmianami.

Podstawą działalności oświatowo – zdrowotnej jest promocja zdrowia, a celem strategicznym: „Poprawa poziomu zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności”. To podejście jest zgodne z aktualnymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, zawartymi w strategii „Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku”.

Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi i nadzoruje działalność oświatowo – zdrowotną, w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności, na bazie aktualnego stanu epidemiologicznego i potrzeb społecznych, inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia.

Najważniejszymi celami działalności oświatowo – zdrowotnej podejmowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu są:

 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa,

 • zmiana nawyków żywieniowych,

 • zmniejszenie liczby palaczy tytoniu, zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu, a także zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych przyjmowaniem substancji psychoaktywnych,

 • ograniczenie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, życia i nauki człowieka,

 • poprawa sytuacji w zakresie profilaktyki chorób, będących głównymi zagrożeniami życia człowieka,

 • zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. 

 

Główne problemy przyjęte do realizacji w 2014 roku:

Zwiększenie aktywności fizycznej ludności.

 1. Popularyzowanie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zdrowia.

Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości żywności.

 1. Zapobieganie chorobom przenoszonym drogą pokarmową.

 2. Zapobieganie otyłości.

 3. Zapobieganie chorobom wynikającym z błędów w odżywianiu.

Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu.

 1. Obchody „Światowego dnia bez tytoniu”.
 2. Propagowanie wolnego od nikotyny stylu życia poprzez realizowanie przedsięwzięć programowych i nieprogramowych.
 3. akcja „Rzuć palenia razem z nami”

Zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych.

 1. Propagowanie szczepień ochronnych z grupy zalecanych.
 2. Zapobieganie grypie.

Zapobieganie uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem problemu tzw. nowych narkotyków.

 1. Realizacja kampanii pn. „Stop dopalaczom”.
 2. Realizacja „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”

 

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia realizowana jest w formie interwencji programowych i nieprogramowych, będących kompleksowo zaplanowanymi działaniami. Formę i treść interwencji edukacyjnych dostosowano do poziomu i stanu wiedzy odbiorcy, do którego interwencje są adresowane.

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego realizowane są interwencje programowe i nieprogramowe o zasięgu krajowym i wojewódzkim do których należą:

 • Interwencja programowa „Trzymaj formę”

Ogólnopolski Program dotyczący promowania aktywnych form spędzania czasu i prawidłowego odżywiania, a co za tym idzie zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Adresaci – uczniowie klas I – III gimnazjów, uczniowie klas V-VI szkół podstawowych, rodzice i opiekunowie.

 • Interwencja programowa „Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce”

Ogólnopolski Program edukacyjny mający na celu zmniejszenie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu poprzez zmniejszenie ekspozycji na dym tytoniowy, aktywne i bierne palenie. Propagowanie stylu życia wolnego od dymu tytoniowego poprzez realizację programów edukacyjnych, kampanii medialnych.

W ramach realizacji programu realizowane są:

  • Program „Nie pal przy mnie proszę” dla klas I-III szkół podstawowych.
  • Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla klas IV-VI szkół podstawowych i I-III szkół Gimnazjalnych.
  • Program „Czyste powietrze wokół nas” dla dzieci 5-6 letnich. 
 • Interwencja programowa „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” 
 • Program „ARS czyli jak dbać o miłość” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • kampania „Stop dopalaczom
 • Interwencja programowa „Krajowy program zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV”
  • kampanie informacyjne
 • interwencja nieprogramowa pt. „Bezpieczne wakacje

 

Wyżej wymienione przedsięwzięcia są poszerzone o działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu do których należą:

 • Organizowanie szkoleń, narad mających na celu pozyskiwanie do realizacji programów edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia organizatorów przedsięwzięć prozdrowotnych.

 • Inspirowanie i koordynowanie inicjatyw prozdrowotnych podejmowanych przez różne podmioty społeczne, podmioty wykonujące działalność leczniczą, placówki oświatowo – wychowawcze.

 • Udzielanie pomocy merytorycznej placówkom promującym zdrowie.

 • Dokonywanie oceny działalności oświatowo – zdrowotnej prowadzonej przez nadzorowane placówki poprzez okresowe wizytacje.

 • Prowadzenie wypożyczalni i dystrybucji materiałów edukacyjnych do pracy oświatowo – zdrowotnej.

 • Nagłaśnianie i organizowanie obchodów:
  • „Światowy Dzień Zdrowia”,
  • „Światowy Dzień bez Tytoniu”,
  • kampanii społecznej zapobiegania grypie,
  • obchody Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach.