Monitoring wizyjny

 1. Podstawa prawna:

  Podstawą prawną stosowania monitoringu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako Administratora Danych (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności wynika on z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa mienia, wyjaśniania sytuacji konfliktowych związanych z wniesionymi skargami, ustalenia sprawców zdarzeń oraz zgromadzenia dowodów na wypadek potrzeby wykazania faktów lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 2. Cel stosowania monitoringu:

  Prowadzimy monitoring wizyjny w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia naszych pracowników, klientów oraz innych osób znajdujących się na terenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu;
  • zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego na terenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, w tym zapobieganie kradzieżom i dewastacjom;
  • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Inowrocławiu na szkodę.
 3. Forma monitoringu:

  Stosujemy monitoring wizyjny w postaci kamer umożliwiających nagrywanie wizerunku osób znajdujących się na terenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu. Obszar objęty monitoringiem posiada wyraźne oznaczenie w postaci piktogramów. Piktogramy takie zamieszczone zostały przy wszystkich wejściach na obszar objęty monitoringiem.

 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

  Zakres możliwych przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę obejmuje:

  • wizerunek osób fizycznych,
  • nr rejestracyjny pojazdu,
  • czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem,
  • sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz.
 5. Czas przechowywania i udostępnianie:

  Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora albo osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.

  Nagrania mogą być udostępniane wyłącznie naszym imiennie do tego upoważnionym pracownikom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do zapisów wideo na podstawie przepisów prawa.

  Nie planujemy przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a ich przeglądanie odbywa się tylko w przypadku naruszenia albo podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa lub też w związku ze złożoną skargą – reklamacją.

 6. Prawa osób, których wizerunek został utrwalony:

  Osobom, których dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu przysługują te same prawa, jakie wymienione zostały w punkcie I.8.