Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Państwową Inspekcją Sanitarną w kraju kieruje Główny Inspektor Sanitarny.

Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu jest jednostka budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu- jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wykonuje określone zadania na terenie powiatu inowrocławskiego przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu będąc jednocześnie jej Dyrektorem.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu i jego zastępcę powołuje i odwołuje Starosta za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu w dniu 14 stycznia 2013 r. została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej

Nr księgi rejestrowej: 000000023997

w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz.217 t.j.).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu działa na podstawie n/w aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (Dz. U. z 2019 r., poz 59 t.j.)
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
  (Dz. U. z 2015 r.,poz. 618 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie 
  (Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
  (Dz.U z 2013r., poz.885 z późn.zm)

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.