Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zarządzenie nr 390/2012
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2012 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)1 oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654)2 zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 366/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu § 8.1. otrzymuje brzmienie:

§ 8.1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o :

1) przedsiębiorstwo prowadzone pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzą komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:

a) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,
b) Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego,
c) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

2) komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

a) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,
b) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości,
c) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki, Ocen i Analiz,
d) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy,
e) Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
Ewa Mes


1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz 2011 r. Nr 22, poz. 114 , Nr 92, poz. 529, Nr 22, poz.114, Nr 163, poz.981 i Nr 185, poz.1092.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz.887, Nr 174, poz.1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz Dz.U. z 2012r. Nr 742.

 

Zarządzenie nr 366 /2011
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 listopada 2011 r.


w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)1, art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 10 ust. 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Inowrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 302/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 92, poz. 529.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
Ewa Mes

 

Załącznik
do Zarządzenia nr 366/2011
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 29 listopada 2011 r.

Statut
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Inowrocławiu

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu, zwana dalej „Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko - Pomorski

§ 3.1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Inowrocław.

2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat inowrocławski.

3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Inowrocławiu".

§ 4. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

§ 5.1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem" - jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

2. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje j ą na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust. l, realizowane są w szczególności poprzez:

1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia;

3) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6) nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków;

7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8) wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych;

9) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

10) działalność przeciwepidemiczną

11) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno -sanitarnego;

12) wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

13) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

15) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

16) sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej";

17) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

§ 7. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.

§ 8.1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o :

1) przedsiębiorstwo prowadzone pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzą komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:

a) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,
b) Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego,
c) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

2) komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

a) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,
b) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości,
c) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki, Ocen i Analiz,
d) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy,
e) Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
Ewa Mes

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.