Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu wdrożyła, a obecnie utrzymuje i doskonali skuteczność systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 "Ocena zgodności - Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających  inspekcję" i PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Wszystkie działania podejmowane przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Inowrocławiu zmierzają do poprawy stanu sanitarnego powiatu inowrocławskiego, poprawy zdrowia społeczeństwa oraz ochrony przed zakażeniami, chorobami zakaźnymi i zawodowymi.

Podstawowym celem działania jest pełne i rzetelne zaspakajanie potrzeb mieszkańców powiatu inowrocławskiego.

Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, działającej na terenie powiatu inowrocławskiego, zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Celem realizowanej Polityki Jakości jest rzetelne wykonywanie zadań z zakresu zdrowia publicznego przez:

  • sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie ochrony  zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz  zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
  • wykonywanie badań laboratoryjnych zgodnie z ustalonymi metodami i normami w ramach działalności  nadzorowej  i usługowej;
  • dążenie do poprawy stanu sanitarno-higienicznego  obiektów użyteczności publicznej przez wzmożenie nadzoru nad obiektami, które nie spełniają określonych przepisami wymagań;
  • prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

Osiąganie celów następuje  poprzez  bieżący i zapobiegawczy nadzór nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz poprzez działalność zapobiegawczą  i przeciwepidemiczną w zakresie zapobiegania zakażeniom, chorobom zakaźnym  i zawodowych oraz prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

System Zarządzania Jakością w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu funkcjonuje w oparciu o wdrożone następujące dokumenty:

  • Politykę Jakości,
  • Księgi Jakości,
  • Procedury Ogólne,
  • Instrukcje,
  • Procedury Techniczne.

Czynności kontrolne (inspekcyjne) oraz prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzone są w oparciu o ujednolicone zasady ustalone i wdrożone przez Główny Inspektorat Sanitarny procedurami, wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania zarządzeniami Głównego Inspektora Sanitarnego, jako metody znormalizowane. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu daje dowód swojej wiarygodności oraz rzetelności, a także dąży do zwiększenia zaufania społeczeństwa do wykonywanych przez siebie czynności.

Podstawowym zadaniem Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego w Inowrocławiu  jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań, czego potwierdzeniem jest uzyskanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego NR AB 764. Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 764 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie dostępny jest na stronie internetowej www.pca.gov.pl

Wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania jakością gwarantuje spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymagań zawartych w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji. Jednocześnie służy on do zdobycia zaufania klientów, zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań.

Cele są znane i realizowane, niezależnie od zajmowanego stanowiska, przez wszystkich pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

Cele jakościowe są realizowane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w oparciu o standardy Kontroli Zarządczej, wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz Politykę Jakości  poprzez bezstronne, profesjonalne i zgodne z prawem prowadzenie kontroli i badań laboratoryjnych oraz rozpatrywanie spraw, sprawną i terminową obsługę klientów PSSE, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w połączeniu z uzyskaniem najlepszych efektów z nałożonych środków oraz doskonalenie zawodowe pracowników i wprowadzonych systemów Kontroli Zarządczej i Systemu Jakości.

Potwierdzeniem utrzymania i doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością są przeprowadzane zgodnie z przyjętym harmonogramem audity wewnętrzne, a także udział Laboratorium w procesie nadzoru przeprowadzanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Kadra kierownicza osobiście angażuje się w stałe doskonalenie jakości wykonywanych zadań.

Kierownicy i pracownicy Stacji są osobiście odpowiedzialni za jakość swojej pracy, a tym samym wpływają na jakość świadczonych przez PSSE usług.

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.